Dzień 1

Sala Balowa

8:15-9:00 Poranna kawa
9:00

„Centralizacja funkcji treasury w grupie kapitałowej”.
Filip Matulewicz, Szef Biura Zarządzania Finansami, Grupa LOTOS


• Instrumenty kontroli i zarządzania płynnością
• Bank grupy dla transakcji fnansowych
• Koordynacja procesu fnansowania


„Protecting against payments fraud: a three-fold approach”.
Ivelina Gantcheva, Regional Sales Manager, BELLIN


• Payment fraud is an issue that concerns companies of all sizes the world over. So what can you do to prevent it? BELLIN puts
forward a unique three-fold approach to payments security: with the verifcation of account master data, whitelist checking
and secure approval with two-factor authentication, you can keep your company out of harm’s way.


10:30 – 10:50 Przerwa kawowa


Panel dyskusyjny:
Temat: „Strategiczny wymiar skarbowości korporacyjnej – wyzwania i szanse”
Moderator: Łukasz Kwiatkowski
Paneliści: Paweł Preuss – Managing Partner FRM, EY;

    Eryk Walkiewicz, Dyrektor Departamentu Skarbu i Polityki Finansowej, Cyfrowy Polsat

    Justyna Bembenek, Dyrektor Departamentu Skarbu, Synthos Group
                 


„Future Proofing Treasury in 2018”
Royston da Costa – Assistant Group Treasurer, Ferguson plc
Treasury Transformation and Technology


Changing regulation, compliance requirements and the technology improvements in the fnancial sector have increased
the importance of the Treasury function. It is a key function affecting many business areas and operating divisions of a company.
This session will take you through the future proofng of the Treasury function in 2018.


Key Outcomes & Takeaways:
• Be inspired on how to improve Relationship Banking today. This includes how to improve workflows and automation
as well as increasing visibility and collaboration within the company.
• Understand how to challenge business models as well as Banking Partners and Third Party Vendors for innovative ideas
and identify how to disrupt the business model.
• Learn the importance of how to network with other corporates to increase awareness of key Treasury areas, e.g. cybercrime,
regulation, and promoting issues that might be common to most companies. It is important to be open to everything
but not to compromise on quality, efciency and security.


13:00 - 14:00 - Lunch

 

Warsztat "A"

14:00 - 17:00

Royston da Costa, Ferguson plc
 

Guide to selecting Cloud based Treasury Solutions.


Not sure how to go about selecting a cloud based TMS? Struggling
with creating a business case? Can’t decide who should be part of
the project team? Wish to benchmark your current project?
Join Royston Da Costa, Assistant Group Treasurer, Ferguson plc for a
3 hour+ workshop on how to identify the benefts of a cloud based
treasury solution and how to approach a TMS selection from the
perspective of the working corporate treasurer.

TMS Selection
• Pre-selection
• Internal Questionnaire
• Develop RFP (high level review of contents only):
1. Set out key objectives
2. Mandatory requirements
3. Timetable


15:15 – 15:30 Coffee Break

Selection
• Identify main vendors
• Workshops for shortlist
• Due diligence including PenTesting, and references for fnalists
• Once decision is made, arrange de-briefs for un-successful
vendors

Appendices
Reference/Title
• 01 RFP (Contents page only)
• 02 Score card for Workshops
• 03 Agenda for workshops
• 04 Questions for referees
• 05 Comparison score card for 2 fnalists
• 06 De-brief template – areas of potential weakness

A review of the TMS market and some of the main TMS
vendors will be included, however, please note that the
presenter selected Bellin as their preferred partner.


Why should you attend:
• Receive guidance on the methodology behind selecting
a system with tips and advice on what to avoid
• This workshop will include take-home, example template
documents (excluding the RFP), defning the thought
process and empowering the treasurer from conception
to fruition.
• Learn about modern treasury technology and cloud
systems whilst performing a step by step selection
process throughout the session.
• A real world example from the experienced corporate
treasury department of Ferguson. Discover the strategy
behind what they did; what challenges they faced;
how they overcame those challenges; and the benefts
realised to better develop your own future strategy.
• Save yourself signifcant time and costs in avoiding
unnecessary pitfalls.


Who should attend?
• Treasury teams or individuals who are considering
embarking on selecting a new TMS cloud based
treasury solution
• IT colleagues working parallel to treasury
• Financial professionals, banks and vendors working closely
with treasury who want to better understand
the challenges, and relate to their clients
• Project managers looking to understand the needs
of treasury

 

Warsztat„B”

14:00 – 17:00

Piotr Wiewiórka, PwC
Wojciech Cipielewski, PwC


Ceny transferowe w transakcjach fnansowych.


• Czy każda pożyczka będzie pożyczką również na gruncie
przepisów podatkowych? Co pożyczką nie jest, ale może
się nią stać?
- Reklasyfkacja transakcji w relacjach między
podmiotami powiązanymi
- Od kiedy i w jakich przypadkach organy mogą
stosować reklasyfkację?
- Efekty reklasyfkacji
- Metody ustalania cen transferowych w transakcjach
fnansowych – specyfka przepisów dla transakcji
fnansowych


15:00 – 15:30 Przerwa kawowa


• Weryfkacja rynkowego charakteru cen
w transakcjach fnansowych
- Możliwe rozwiązania w odniesieniu do różnych kategorii
transakcji (kredyty / pożyczki, gwarancje / poręczenia,
inne transakcje fnansowe)
- Bazy komercyjne
- Inne źródła danych porównawczych
• Dokumentacja cen transferowych
- Nowe przepisy o dokumentacji
- Zakres dokumentacji i progi dla transakcji fnansowych
problemy metodologiczne.
• Ograniczenia w odliczalności odsetek

 

Warsztat„D”

14:00 – 17:00

Wojciech Kryński, Ground Frost


MSSF 16 – Leasing.


• Identyfkacja umów leasingowych w nowym standardzie
• Wydzielanie części umowy
• Praktyczne zwolnienia z obowiązku stosowania
standardu


15:00 – 15:30 Przerwa kawowa


• Ujmowanie w bilansie i wycena
- Użytkowanie wieczyste w tym nabyte w ramach
połączeń jednostek
• Modyfkacje umów leasingowych
• Zastosowanie standardu po raz pierwszy

Warsztat„C”

14:00 – 17:00

Łukasz Kwiatkowski


Specyfka ryzyka cen towarów na przykładzie
branży naftowej.

• Podstawowe charakterystyki ryzyka cenowego
- towary jako aktywa fnansowe
- cechy i zmienność krzywych cen terminowych
- znaczenie czasu i lokalizacji
- sezonowość i zapasy
- zróżnicowanie ryzyka w zależności od rodzaju
uczestnika rynku:
a) producenci
b) rafnerie
c) konsumenci

15:00 – 15:30 Przerwa kawowa

• Wybrane strategie zarządzania ryzykiem cenowym
- różne modele tradingu towarów
- zapasy wycenione
- handel surowcami i produktami
- segment wydobywczy
- ryzyko bazy
 

Warsztat„E”

14:00 – 17:00

Tony Lambert , Hays PLC


Treasury Recruitment Advice.


• The state of the current treasury market
• What treasurers look for in a good cv


15:00 – 15:30 Przerwa kawowa


• What to look for when sourcing treasury staff
• Upskilling your own Treasury skills
• Improving your “own personal brand” on LinkedIn

 

Dzień drugi


Sala Balowa

9:00
„Nowości w podatkach na rok 2019 – zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów.”
Andrzej Paczuski, Partner, Paczuski & Taudul

• Rewolucyjne zmiany w zakresie procedury poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek podmiotom zagranicznym.
• Nowa defnicja benefcial owner – wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorcy odsetek.
• Euroobligacje – zwolnienie z podatku u źródła w Polsce.

„Reforma IBOR – nowy porządek na rynku instrumentów stopy procentowej i wyzwanie dla skarbników”.
Janusz Miszczak, Associate Partner FRM, EY


10:15 – 10:45 Przerwa kawowa


Panel dyskusyjny: „Bankowość transakcyjna czy relacyjna?” – (czy model bardziej oddalony od frmy, raczej skupiający się na sprzedaży produktów i wolumenie transakcji czy model bliższy firmie i oferujący produkty / rozwiązania na bazie pogłębionego rozumienia sytuacji klienta)

Moderator: Ewa Czarnecka
Paneliści: Karolina Tarnawska, Head of Transaction Services Sales for CEE Region, ING Bank
      Anna Maj, Dyrektor Pionu Produktów Bankowości Korporacyjnej, Credit Agricole Bank Polska
      Konrad Grajeta, Dyrektor Departamentu Produktów Transakcyjnych i Finansowania Handlu, PKO Bank Polski
      Grzegorz Hansen, Dyrektor ds. strategii i rozwoju bankowości transakcyjnej, mBank


„Risks in International Trade Finance.”
Howard Palmer

• Risks and Risk mitigants in Bulk Trade Deal from Poland to China.
• Sovereign, Bank, Political Risks.
• Market Price, Freight Cost, Liquidity Risks
• Financial Crime Risk.
• Trade Product payment risks and how to reduce them/park them elsewhere
• Total Risk Package, Trading House Calculations
• Access to Secondary Markets.
• Emergency Responses to potential problems.

13:00 – 14:00 Lunch

 

Warsztat„A”

14:00 – 17:00

Mariusz Ejsmont


Zarządzanie ryzykiem – ubezpieczeniowy transfer ryzyka


• Zdefniowanie ryzyka, jego źródła i systematyka,
• Zarys zarządzania ryzykiem w organizacji,
• Znaczenie, korzyści i bariery zarządzania ryzykiem,
• Proces zarządzania ryzykiem – omówienie poszczególnych
etapów,
• Ryzyko transferowalne i nietransferowane,
• Sposoby transferu, zakres i poziom transferu ryzyka,
• Ubezpieczeniowy transfer ryzyka,


15:15 – 15:30 Przerwa kawowa


• Umowa ubezpieczenia, jej zawarcie, kształt,
obowiązywanie, warunki, cena,
• Suma ubezpieczenia, limity , wartość ubezpieczenia,
• Ograniczenia i rozszerzenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela,
• Obowiązki stron umowy ubezpieczenia,
• Broker ubezpieczeniowy,
• Szkody, odszkodowania i świadczenia,
• Weryfkacja skuteczności transferu ryzyka

 

Warsztat„C”

14:00 – 17:00

Howard Palmer


Discounting Int.Trade Finance Products: Forfaiting
and Factoring.


• Case Studies
• Financing Bank Lines and secondary market access
• Engineering/Capital Equipment and Forfaiting.
• Supply Chain and Inventory Issues
• Interest Rate Issues, Bull/Bear and Stable Market responses.
• Selling Forfaiting in Poland


15:15 – 15:30 Przerwa kawowa


• External Issues of Funding
• Cost of Funding and RORAC
• Non-Recourse Export Finance
• Forfaiting v Factoring, for and against

Warsztat„B”

14:00 – 17:00

Przemysław Wierzbicki, KKLW


Aktualne problemy dotyczące gwarancji
ubezpieczeniowych i bankowych - przykłady, orzecznictwo.


• Najczęstsze błędy na etapie wystawiania gwarancji
– o czym powinien pamiętać benefcjent gwarancji?
- na jakie klauzule zwracać szczególną uwagę?
- jaka powinna być procedura postępowania
z wystawionymi gwarancjami?
- aneksowanie gwarancji,
- cesja wierzytelności z gwarancji,
- aktualne orzecznictwo dotyczące wystawania gwarancji
– przykłady błędów, wskazówki praktyczne,

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

• Najczęstsze błędy na etapie żądania wypłaty z gwarancji
– gdzie benefcjent może popełnić błąd?
- najczęściej spotykane błędy w żądaniach wypłaty
z gwarancji – na co należy w szczególności zwrócić
uwagę, konstruując żądanie (wnioski z praktyki),
- zakres badania żądania zapłaty przez wystawcę
gwarancji – co wystawca powinien zrobić, jak badanie
wygląda w praktyce,
- możliwości obrony gwaranta przed formalnie
niepoprawnym żądaniem
- możliwości obrony gwaranta w przypadku
nadużycia gwarancji

 

Warsztat„D”

14:00 – 17:00

Marcin Bartczak, DENTONS
Marek Trzos-Rastawiecki, DENTONS


ISDA i inne typy dokumentacji dla zawierania transakcji
pochodnych – negocjacje.


• Struktura dokumentacji dla transakcji pochodnych
– ISDA Master Agreement, Standard ZBP,
dokumentacje bankowe
• Parametryzacja postanowień kredytowych ISDA Schedule/
Umowy Dodatkowej ZBP


15:15 – 15:30 Przerwa kawowa


• Credit Support Annex i inne formy zabezpieczeń
dla transakcji pochodnych
• Case study – negocjowanie ISDA Schedule i CSA
• Case study – negocjowanie Umowy Ramowej
i Zabezpieczające ZBP
• Dopasowanie dokumentacji dla transakcji pochodnych
do umów kredytów – istotne postanowienia
• Aspekty fnansowe przy negocjowaniu dokumentacji
pochodnych – na co warto zwrócić uwagę